Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Egovernment


Egovernment

 

Informace pro obce

 • 21.11.2009 - Nová vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) byla zveřejněna pod číslem 364/2009 Sb., v částce č. 116 rozeslané dne 20.října2009. A nahradila stávající právní předpis vyhlášku č. 324/2008 Sb. Účinnosti nabývá dnem vyhlášení. Proces získání přístupu do systému Czech POINT po podání žádosti o dotaci.
 • 3.9.2009 - Informace k vyúčtování dotace na Czechpoint - Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace na stanovený účel musí být vráceny nejpozději do 20 pracovních dnů od potvrzení přijetí výzvy MV k vrácení nevyčerpaných prostředků na účet kraje, ze kterého prostředky obdržel. Vrácení finančních prostředků musí být doprovázeno písemným oznámením poskytovateli dotace. Prosíme příjemce aby bez výzvy nevraceli na žádný účet MV ČR finanční prostředky a počkali až na výše uvedenou výzvu Ministerstva vnitra k vrácení finančních prostředků. Příjemce bude vyzván k vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků až po obdržení a kontrole vyúčtování dotace.
 • Informace pro obce které si zřizují pracoviště CzechPointu - pro úspěšné zpřístupnění a fungování obce v rámci kontaktního místa Czech POINTu je nutné její zařazení do vyhlášky MV.Odbor územní veřejné správy Ministerstva vnitra oznamuje, že nabytí účinnosti novelizace vyhlášky č. 324/2008 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), se předpokládá k 15.10.2009. Nově zařazené obecní úřady a úřady městských částí hlavního města Prahy obdrží přístupové údaje od Správce centrály CzechPOINT po zveřejnění vyhlášky ve Sbírce zákonů.
 • 25.8.2009 - Proběhlo první školení Informačního systému datových schránek v našem eGON centru.
 • Nabídka školení nešeho eGON centra se rozrůstá. Kromě Informačního systému datových schránek obsahuje i veškeré portfolio kurzů na CzechPoint a kurz věnovaný problematice elektronickému podepisování.
 • 10.8.2009 - Ministerstvo vnitra ve snaze vyhovět v plné míře požadavku Asociace krajů České republiky (AKČR) k rozšíření stávající výzvy č. 04 – technologická centra a elektronické spisové služby pro kraje o další součásti vyplývající ze Strategie implementace eGovernmentu do územní veřejné správy, žádá všechny žadatele o vyčkání na vyhlášení upravené výzvy pro obce s rozšířenou působností (ORP) a nové výzvy pro kraje. 

Emailová komunikace obcím ve správním obvodu města Otrokovice

Obecné informace o ISDS

Základní pojmy a principy provozu informačního systému datových schránek.


CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA?

 • datová schránka je elektronické úložiště, které slouží nejen k doručování dokumentů, ale také k výkonu moci (pomocí fikce doručení)
 • zpráva dodaná do datové schránky plně nahrazuje doporučenou zásilku a to i do vlastních rukou
 • datové schránky spravuje Ministerstvo vnitra a provozovatelem je držitel poštovní licence – Česká pošta

KDO BUDE DATOVÉ SCHRÁNKY POUŽÍVAT?

Pokud jde o odesílání z datové schránky, zde obecně platí:

 • orgán veřejné moci odesílá přes datovou schránku povinně (přesněji: pokud to umožňuje povaha dokumentu a pokud příjemce má datovou schránku
 • ostatní subjekty odesílají přes datovou schránku dobrovolně

Co a komu lze odesílat, se bude měnit v čase. Dnes platí:

 • orgán veřejné moci musí odesílat přes datovou schránku (tzv. „doručovat“) každému, kdo ji má. Tedy jak jinému orgánu veřejné moci, tak právnické osobě, fyzické osobě atd.
 • právnická či fyzická osoba může odesílat přes datovou schránku orgánu veřejné moci (tzv. „podávat“)
 • právnická či fyzická osoba nemůže odesílat přes datovou schránku jiné právnické či fyzické osobě.

Od 1. ledna 2010 se to změní tak, že:

 • právnická či fyzická osoba bude moci odesílat přes datovou schránku elektronické faktury jiné právnické či fyzické osobě. Již ale bez desetidenní fikce doručení, protože o doručování vlastně ani nejde (a místo toho se jedná o tzv. dodávání).

Konečně od 1. července 2010 dojde k tomu, že:

 • právnická či fyzická osoba bude moci odesílat přes datovou schránku („dodávat“) jiné právnické či fyzické osobě jakékoli dokumenty (přípustných formátů, viz dále)
  Orgánům veřejné moci a právnickým osobám budou datové schránky zřízeny během července automaticky, ostatní si mohou o zřízení DS kdykoliv zažádat (například na terminálu CzechPOINT).

KDO JE OPRÁVNĚN K PŘÍSTUPU DO DATOVÉ SCHRÁNKY?

 • přístup do datové schránky má oprávněná osoba, v případě orgánů veřejné moci tedy ministr, hejtman, starosta, ředitel úřadu apod.
 • tyto oprávněné osoby mohou pověřit pověřenou osobu a stanovit jí rozsah přístupu do datové schránky
 • nově pověřeným osobám Česká pošta automaticky vygeneruje nové přihlašovací údaje a pošle je v obálce na příslušnou instituci

JAKÉ DOKUMENTY LZE POSÍLAT POMOCÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK?

Prakticky všechny, jejichž povaha a obsah to umožňují. To znamená, že z této komunikace jsou automaticky vyloučeny všechny 3D předměty, ale také obsáhlá dokumentace či mapové podklady, jejichž konverze do elektronické podoby by byla příliš složitá a nákladná.
Dalším omezením je kapacita jedné datové zprávy – 10 MB. Datovou schránku nelze využít na posílání zpráv se stupněm utajení, nebo propagačních či komerčních sdělení. Formáty dokumentů posílaných přes datové schránky jsou :
- pdf, PDF/A
- xml (pokud odpovídají veřejně dostupnému XSD schématu, publikovanému příjemcem datové zprávy),
- fo/zfo
- html/htm
- odt, ods, odp
- txt, rtf
- doc, xls, ppt
- jpg/jpeg/jfif, png, tiff, gif
- mpeg1/mpeg2
- wav, mp2/mp3
- isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší

Kontakty osob zajišťující eGON centrum na území ORP Otrokovice

Seznam pracovníků MěÚ Otrokovice na které se můžete obrítit se svými dotazy směřující k oblasti zavádění eGovernmentu v našem územním celku. 


Martin Maňásek
tel.: 577 680 266
manasek@muotrokovice.cz

Petr Tomšů
tel.: 577 680 171
tomsu@muotrokovice.cz

ELEV - eLearning - seznam kurzů školení pro obce

ELEV je internetový portál vytvořený ke vzdělávání pomocí elektronických kurzů. Na tomto místě jsou zveřejněny kurzy vypsané našim městem, kterých se lze zúčastnit. Tento systém školení je určen pro pracovníky obcí spadajících do správního území Otrokovic, jejich organizace a školy, a organizace a školy založené městem Otrokovice. 

Dohoda o partnerství mezi ORP a obcí I. a II. typu - VZOR

Aktuální verze partnerské smlouvy pro potřeby obcí na území ORP Otrokovice. 

Seznam podporovaných formátů - autorizovaná konverze

Informace o formátech pro autorizované konverze dokumentů a datové schránky. 

Informační leták DS

Desatero přístupu k informačnímu systému datových schránek. 

http://www.egoncentrum.cz

Oficiální internetové stránky eGON centrum zaměřené na rozvoj eGovernamentu 

Oficiální internetové stránky Datových schránek

Oficiální web nabízí rozcestník přímo do webového rozhraní datových schránek, odkud můžete svou datovou shránku ovládat a do informativní sekce, kde jsou popsány důležité informace o datových schránkám i s modelovými situacemi. 
 


 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Egovernment

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém