Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Poskytování informací > Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

 

INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE USTANOVENÍ § 106 ODST. 1 A 2 ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

1. Název:

město Otrokovice

2. Důvod a způsob založení:

První písemná zmínka o Otrokovicích je obsažena v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, která je datována do roku 1141. První písemná zmínka o Kvítkovicích je podle Wikipedie datována do roku 1350, kdy Kvítkovice přešly do majetku tečovického statku. Otrokovice v dnešních hranicích vznikly v roce 1960 spojením samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice, městem se pak staly v roce 1964. Město Otrokovice (dále jen „město“) je základním územním samosprávným celkem ve smyslu Ústavy České republiky a obecního zřízení. Samospráva našeho města, jakož i všech ostatních obcí v ČR, byla na základě ústavního zákona č. 294/1990 Sb. a zákona č. 367/1990 Sb. (obecní zřízení) obnovena dnem 24.11.1990, tj. dnem prvních „polistopadových“ voleb do zastupitelstev obcí. 

Právní poměry města, principy a podmínky činnosti města a jeho orgánů jsou v současné době upraveny zejména Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ale i dalšími souvisejícími právními předpisy. 

Město je právnickou osobou-veřejnoprávní korporací, jejímž základním úkolem je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Město je povinno při své činnosti dbát na ochranu veřejného zájmu vyjádřeného v zákonech a v jiných právních předpisech. 

Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Orgány města vedle spravování vlastních záležitostí města rovněž vykonávají státní správu, kterou stát na obce přenesl, a to ve správním obvodu samotného města a dále ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (tj. i pro obce Bělov a Tlumačov) a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (tj. i pro město Napajedla a pro obce Bělov, Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov a Žlutava).

Činnosti a úkoly zabezpečované městem a jeho orgány patří buď do oblasti samostatné působnosti obce, nebo do oblasti přenesené působnosti obce.  

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti nebo výkon státní správy správními úřady, a další záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěřují zákony. Typickými činnostmi patřícími do oblasti samostatné působnosti je hospodaření s městským majetkem, správa městských budov sloužících veřejnosti (školy, sociální zařízení, úřední budovy), správa místních komunikací a veřejných prostranství, schvalování územního plánu, ale také např. péče o rozvoj kultury a sportu na místní úrovni. 

V oblasti přenesené působnosti obce vykonává město za stát státní správu ve věcech, které stanoví zákony. Mezi činnosti prováděné v přenesené působnosti patří například vedení evidence obyvatel, vedení matriky, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence vozidel, zkoušky pro získání řidičských oprávnění, evidence řidičů a vydávání řidičských průkazů, živnostenská správa a kontrola, vydávání stavebních povolení, správa na úseku odpadů, vodního hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny, projednávání přestupků a ukládání správních trestů za jejich spáchání a také vybírání místních poplatků (zavádění místních poplatků a stanovení jejich sazeb je však působnost samostatná).

Orgánem dohledu a kontroly nad činností města ve věcech samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra a ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Zlínského kraje. Orgánem odvolacím proti rozhodnutím orgánů města vydaným ve správním a daňovém řízení je zpravidla Krajský úřad Zlínského kraje.

3. Organizační struktura

Občané Města:

Občany města jsou fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a jsou ve městě přihlášeny k trvalému pobytu. 

Orgány Města:

Zastupitelstvo města Otrokovice

 • je složeno ze členů zastupitelstva, kteří jsou voleni oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva 
 • funkční období zastupitelstva je čtyřleté (nyní běží volební období 2022-2026), počet jeho členů je 23
 • je základním, nejvyšším orgánem města, rozhoduje v základních věcech samostatné působnosti obce 
 • současné složení zastupitelstva - viz internetové stránky města              

Rada města Otrokovice

 • je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, je volena zastupitelstvem
 • současné složení rady - viz internetové stránky města

Starosta města

 • je volen zastupitelstvem města z řad jeho členů
 • zastupuje město navenek a stojí v čele Městského úřadu Otrokovice
 • starostkou města je Bc. Hana Večerková, DiS.

Městský úřad Otrokovice

 • městský úřad (užívaná zkratka: MěÚ) je dalším orgánem města a tvoří jej starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu
 • městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada, pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti a rozhoduje v případech stanovených obecním zřízením nebo zvláštními zákony a především vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města
 • tajemnicí městského úřadu   je Mgr. Radana Zenáhlíková

Městská policie Otrokovice

 • je také orgánem města a tvoří ji zaměstnanci města-strážníci městské policie
 • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon
 • městskou policii řídí starosta města
 • strážníkem pověřeným plněním některých úkolů při řízení městské policie, který se označuje jako ředitel městské policie je Ing. Tomáš Gromus. 
 • více informací viz internetové stránky městské policie

Orgány Zastupitelstva a Rady:

Výbory Zastupitelstva města Otrokovice - viz internetové stránky města         

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor             

Komise Rady města Otrokovice - viz  internetové stránky města

 • Komise dopravy a bezpečnosti provozu
 • Komise mládeže a sportu 
 • Komise rozvoje města
 • Komise školství a kultury
 • Komise životního prostředí 
 • Komise pro místní části (Baťov, Kvítkovice a Letiště, Střed a Újezdy, Trávníky a Přednádraží)                                           

Zvláštní orgány Města:            

 • Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • Komise státní památkové péče
 • Povodňová komise města Otrokovice 
 • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Otrokovice
 • Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Otrokovice

Organizační struktura Městského úřadu Otrokovice:

Organizační struktura

 

Organizační složky Města (bez právní subjektivity):

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Otrokovice

Právnické osoby založené nebo zřízené Městem

(obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem je město, a příspěvkové organizace města):


Město je společníkem (akcionářem) i dalších obchodních společností (např. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., Moravská skládková společnost, a. s.) a členem jiných právnických osob (např. Svaz měst a obcí České republiky, MAS Severní Chřiby a Pomoraví). 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

nám. 3. května 1340 
765 02 Otrokovice (odkaz na mapu)

4.2 Adresa úřadoven pro osobní návštěvu:

budova MěÚ č. 1, nám. 3. května 1340, Otrokovice

budova MěÚ č. 2, nám. 3. května 1341, Otrokovice

budova MěÚ č. 3, nám. 3. května 1790, Otrokovice

budova MěÚ č. 4 – Na Uličce 1835, Otrokovice (oddělení krizového řízení)

budova MěÚ č. 5 – Erbenova 1597, Otrokovice (pobočka městské knihovny)

budova na nám. 3. května 1342 (vedle budovy MěÚ č. 2) - odbor školství a kultury

Více informací k umístění jednotlivých odborů v rámci budov MěÚ - viz internetové stránky města

4.3 Úřední hodiny (hodiny pro veřejnost) - viz internetové stránky města

Pracoviště městského úřadu jsou otevřena k osobním jednáním s klienty služeb, které úřad poskytuje, v následujících úředních dnech a úředních hodinách:

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

všechna pracoviště MěÚ

pondělí 08:00 - 11:30     12:30 - 17:00 hodin
středa 08:00 - 11:30     12:30 - 17:00 hodin

ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY - jen uvedená pracoviště MěÚ

podatelna

každý pracovní den 07:00 - 18:00 hodin


pokladna (2. budova MěÚ)

pondělí 08:00 - 17:00 hodin
úterý 08:00 - 11:30 hodin
středa 08:00 - 17:00 hodin
čtvrtek 08:00 - 11:30 hodin
pátek 08:00 - 11:30 hodin


evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika a Czech POINT,  evidence živností,  evidence řidičů a řidičské průkazy, evidence vozidel,  místní poplatky,  vymáhání pohledávek a správa majetku města,  sociální práce mimo sociálně-právní ochranu dětí

pondělí 08:00 - 11:30     12:30 - 17:00 hodin
úterý 08:00 - 11:30 hodin
středa 08:00 - 11:30     12:30 - 17:00 hodin
pátek 08:00 - 11:30 hodin

V úředních hodinách jsou zajištěny služby klientům úřadu, případně vzájemná zastupitelnost pracovišť MěÚ. Mimo úřední hodiny jsou možná osobní jednání s klienty na pracovištích MěÚ po předchozí dohodě s příslušným zaměstnancem.  

Uvedené úřední dny a úřední hodiny se nevztahují na starostu města a místostarostu města, u kterých je nutné termín osobního jednání předem dohodnout prostřednictvím jejich sekretariátů. 

4.4 Telefonní čísla:

577 680 111 (ústředna) a další kontakty viz internetové stránky města

4.5 Adresa internetové stránky:

www.otrokovice.cz (hlavní internetová stránka města)

4.6 Adresa podatelny:

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Přehled technických nosičů dat, na kterých lze přijímat dokumenty v elektronické podobě:
 • USB Flash disk, 
 • USB externí HDD, 
 • CD/DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny:

Další elektronické adresy:

4.8 Datová schránka:

jfrb7zs

5. Případné platby lze poukázat:

bankovní spojení včetně variabilního symbolu pro identifikaci platby je obvykle uvedeno na předmětném rozhodnutí, exekučním příkazu, poštovní poukázce, faktuře či ve smlouvě nebo jiném dokumentu, na základě kterého se platba uskutečňuje – v případě nejasností bližší informace poskytne odbor ekonomický – budova MěÚ č. 1  (kontakty viz internetové stránky města)

6. IČO

00 284 301

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ 00 284 301

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Územní plán Otrokovice z roku 2018                            

viz  internetové stránky města – územní plánování


Strategický rozvojový plán města Otrokovice 2024-2034

viz internetové stránky města - strategický plán

(tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v odboru rozvoje města – budova MěÚ č. 3)


Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku

viz internetové stránky města - komunitní plán

(tento dokument je k nahlédnutí v odboru sociálním – budova MěÚ č. 2)

8.2 Rozpočet:

viz internetové stránky
(tento dokument je k nahlédnutí na odboru ekonomickém - budova MěÚ č. 1)

9. Žádosti o informace

Podmínky práva svobodného přístupu k informacím a základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány, upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a pro speciálně vymezený okruh informací se postupuje podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější pravidla vyřizování žádosti o informace  upravuje vnitřní předpis vydaný Radou města. Město a jeho orgány poskytují informace zveřejněním nebo na základě žádosti.


Zveřejňované informace jsou např.:

 • povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • usnesení zastupitelstva města
 • usnesení rady města
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení města
 • návrh rozpočtu města na daný kalendářní rok

Informace se zveřejňují zejména těmito způsoby:

 • na internetových stránkách města (www.otrokovice.cz)
 • na Úřední desce Městského úřadu Otrokovice
 • ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • ve sdělovacích prostředcích zřízených městem (Otrokovické noviny)
 • v ostatních veřejných sdělovacích prostředcích 

Žádost o informaci může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (např. e-mailem): 

 1. Písemnou žádost v listinné formě je možné podat na podatelně MěÚ ve stanovené úřední době nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (pošta). Podatelna na požádání potvrdí na osobně předloženou kopii (stejnopis) žádosti její přijetí. Žádost o informaci podaná do datové schránky města se považuje za žádost učiněnou písemně (§ 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Žádost o informaci podle zákona č. 123/1998 Sb. lze podat i faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou.
 2. Písemnou žádost v elektronické formě je podle zákona č. 106/1999 Sb. nutné zaslat na elektronickou adresu podatelny (epodatelna@muotrokovice.cz). Písemná žádost v elektronické formě zaslaná na uvedenou elektronickou adresu podatelny nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
 3. Ú stní žádost lze podat osobně ve stanovené úřední době, je-li přítomen a nemá-li jiné jednání příslušný zpracovatel žádosti, jinak jen po předchozím ohlášení a dohodě s ním. Telefonická žádost se považuje za žádost ústní a obdobně se vyřizuje. V případě, že nelze ústní žádost bezprostředně vyřídit, je zpracovatel žádosti oprávněn vyžádat si od žadatele její zaslání v písemné podobě.         

10. Příjem podání a podnětů

Podání a podněty ve správní řízení

Postup vyřizování podání ve správním řízení je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní řád je obecným právním předpisem upravující základní zásady a pravidla správního řízení, který se užije vždy v případech, pro které zvláštní správně-právní předpis (např. stavební zákon nebo živnostenský zákon) nestanoví jinak. 

Podání je podle správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno podání učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může také za podmínek stanovených zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů provádět úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím své datové schránky, umožňuje-li to povaha daného úkonu.

Podání a podněty v daňovém řízení

Daňové řízení je upraveno zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Daňové řízení v činnosti obcí se uplatňuje při správě (placení, vymáhání) místních poplatků, odvodů za porušení rozpočtové kázně u dotací z obecního rozpočtu a při placení a vymáhání poplatků sankční povahy a pokut, které jsou příjmem obecního rozpočtu.

Podání lze podle daňového řádu učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí. 

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

Petice, stížnosti a podněty

Výkon ústavně zaručeného petičního práva upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí a stížností orgány města upravuje  vnitřní předpis vydaný Radou města

Petice musí být písemná a její další náležitosti stanovuje zákon o právu petičním. Stížnost nebo podnět je možné podat písemně, tedy v listinné podobě, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo ústně. Z podání musí být patrné, kdo jej podává, a které věci se týká. Stížnost podaná podle ustanovení § 175 správního řádu musí mít předepsané náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu. 

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může také za podmínek stanovených zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů provádět úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím své datové schránky, umožňuje-li to povaha daného úkonu.

Jiné podněty a jiná podání v samostatné působnosti

Postup a lhůty vyřizování jiných než výše uvedených žádostí, zejména jde-li o žádosti a podání v samostatné působnosti obcí, se řídí zákonem o obcích, případně rozhodnutími orgánů města. 

Místo a způsob podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného podání:

 • písemně na podatelně MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice (budova MěÚ č. 1) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta)
 • v elektronické podobě, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, a to
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo 
  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem a zaslanou na adresu: epodatelna@muotrokovice.cz, nebo předanou na technickém nosiči dat na podatelně MěÚ, případně prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta),
 • ústně, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, na pracovišti MěÚ, které je příslušné k vyřizování předmětného podání 

Na podatelnu MěÚ je možné se obrátit v kterýkoliv pracovní den ve stanovené úřední době, na jiná pracoviště MěÚ v úřední dny ve stanovených úředních hodinách.

Místo získání rozhodnutí:

 • rozhodnutí je možné, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, převzít na žádost jeho adresáta a po dohodě s příslušnou oprávněnou úřední osobou na daném odboru MěÚ, který předmětné rozhodnutí vydal nebo který má uloženo rozhodnutí sdělit
 • nedojde-li k předání rozhodnutí podle předchozího bodu, doručuje se obvykle rozhodnutí prostřednictvím datové schránky, má-li ji adresát zřízenu, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta).

Další informace o místě a způsobu podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání lze získat v pracovní dny ve stanovené pracovní době telefonicky na čísle 577 680 111 nebo osobně na přepážce informací v přízemí budovy MěÚ č. 1.  Podrobnější informace o místě získání rozhodnutí lze obdržet vždy na příslušném odboru MěÚ, který rozhodnutí vydal nebo má uloženo dané rozhodnutí sdělit. 

Uplatňování práv subjektu osobních údajů

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo (rodné číslo), lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (IP adresa) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Práva subjektu údajů jsou od 25. května 2018 upravena nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (čl. 12 až 23, čl. 77 až 82), případně souvisejícími právními předpisy. Tato práva je možné uplatňovat za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, případně jinými souvisejícími právními předpisy EU nebo ČR. Práva určitého subjektu údajů se vždy týkají pouze jeho osobních údajů.

Bližší informace k právům subjektu údajů a k jejich uplatňování  - viz internetové stránky města – Ochrana osobních údajů

Opravné prostředky

Informace o místě, lhůtě a způsobu podání opravného prostředku proti rozhodnutím orgánů města vydaným ve správním nebo daňovém řízení jsou vždy součástí daného rozhodnutí. Rozhodnutí vydaná ve správním nebo daňovém řízení je zpravidla možno napadnout řádnými opravnými prostředky, a to do doby nabytí právní moci daného rozhodnutí, nebo mimořádnými opravnými prostředky, jde-li o rozhodnutí pravomocná. Lhůty pro podání opravných prostředků stanovují příslušné správní předpisy (správní řád, daňový řád, příp. další právní předpisy).

V případě rozhodnutí, která jsou vydána mimo správní nebo daňové řízení, není postup podávání opravných prostředků formalizován. To se týká většiny rozhodnutí vydaných v samostatné působnosti města, především tedy rozhodnutí (usnesení) volených orgánů města (zastupitelstva města a rady města). V těchto případech je možné orgán města, který rozhodl, požádat o opětovné posouzení věci; takováto žádost se posuzuje především z hlediska, zda nastaly nové skutečnosti nebo byly předloženy nové informace, které odůvodňují opětovné projednání věci.

Místo a způsob podání opravného prostředku, je-li k přijetí podání opravného prostředku podle právních předpisů příslušný orgán města:

 • písemně na podatelně MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice (budova MěÚ č. 1) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta)
 • v elektronické podobě, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, a to
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo 
  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem a zaslanou na adresu: epodatelna@muotrokovice.cz, nebo předanou na technickém nosiči dat na podatelně MěÚ, případně prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta),
 • ústně do protokolu, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, v odboru MěÚ, který vydal napadené rozhodnutí, nebo který připravoval podklady pro rozhodnutí voleného orgánu města.  

Na podatelnu je možné se obrátit v kterýkoliv pracovní den ve stanovené úřední době, na jiná pracoviště MěÚ v úřední dny ve stanovených úředních hodinách.

Formuláře

Používané formuláře  viz internetové stránky města - formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životních situací

Životní situace viz internetové stránky města - životní situace

11. Právní předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb.
 • Listina základních práv a svobod  vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání , ve znění pozdějších předpisů.  
 • Zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona o Policii České republiky , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel ), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.        
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla , ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)   – s účinností od 1.7.2016.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

11.2 Vydané právní předpisy:

Město je oprávněno vydávat právní předpisy, a to v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky města a v přenesené působnosti nařízení města.

Zákony případně další právní předpisy České republiky jsou vyhlašovány v elektronické Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, právní předpisy města jsou vyhlašovány v elektronické Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, která je informačním systémem veřejné správy. 

Platná úplná znění právních předpisů vydaných městem jsou také přístupná na internetových stránkách města viz – právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb. vydává Rada města, a to v souladu se zákonem vždy na účetní období kalendářního roku.  Sazebník je zveřejněn na internetových stránkách města.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

nebylo vydáno

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv:

nejsou

13.2 Výhradní licence:

nejsou

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz internetové stránky města – výroční zprávy

Město Otrokovice doposud nevedlo žádné soudní spory v záležitosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a proto doposud nemělo žádné náklady na vedení takovýchto právních sporů.

Další povinně zveřejňované informace


Otrokovice 11. ledna 2024

Mgr. Radana Zenáhlíková v. r. 
tajemnice Městského úřadu Otrokovice
 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Poskytování informací > Povinně zveřejňované informace

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém